หน้าเว็บ

Bent Iron Pipe

ประเภท : อาวุธระยะประชิด(ขว้าง)
อาวุธขว้างที่เกิดจา่ก Iron Pipe ที่ใช้งานจนเสียหายมาก พบใน Resident Evil: Outbreak และ Resident Evi: Outbreak File#2