หน้าเว็บ

Broken Crutch

อาวุธขว้างที่เกิดจาก Crutch ที่ได้รับความเสียหายจนใช้การไม่ได้ ปรากฎอยู่ใน Resident Evil: Outbreak